Regulamin

Regulamin

Niniejszy regulamin nakreśla ogólne zasady i warunki sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego fruitandkush.pl (zwanego dalej „Sklepem internetowym”).

Regulamin stanowi gwarancję przejrzystości współpracy oraz spełnia warunki obowiązku informacyjnego. Treść zawiera m.in. warunki zawierania umów w ramach sprzedaży internetowej, zasady realizacji zamówień wraz z opisem warunków płatności. Ponadto wskazuje Klientowi prawa w zakresie anulowania zamówienia, odstąpienia od umowy oraz ewentualnej reklamacji.

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie treści Regulaminy prosimy o niezwłoczny kontakt.

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu następującym zwrotami nadano następujące znaczenie:

Adres – adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji i tworzenia Konta;
Właściciel – czyli FNK Łukasz Ochel z siedzibą w Opolu, ul. 1-go Maja 30A, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 7542799196 , REGON 387797694;

Klient– osoba fizyczna lub prawna oraz jednostka organizacyjna, która posiada zdolność do czynności prawnych i która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

Formularz zamówienia - usługa elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie internetowym pozwalający na złożenie Zamówienia;

Konto – oznacza konto Klienta utworzone w Sklepie internetowym;

Sklep - oznacza sklep internetowy dostępy na domenie internetowej fruitandkush.pl

Towar – produkty dostępne w Sklepie będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

Umowa – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Właścicielem za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

Zamówienie - oświadczenie Klienta złożone przy pomocy Formularza Zamówienia, które ma na celu zawarcie Umowy.

§ 2 Postanowienia ogólne i zakres usług

 • Sklep internetowy fnkhemp.pl jest prowadzony przez FNK Łukasz Ochel z siedzibą adres firmy w Opolu, ul. 1-go Maja 30A, 45-355 Opole, NIP 7542799196, REGON 387797694 („Właściciel”)

 • Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną produktów.

 • Korzystanie ze Serwisu odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego. Niezbędnym jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu, aktywnego konta e-mail oraz przeglądarki internetowej

Internet Explorer; Chrome; Firefox; Opera; Safari (iOS).

§ 3 Rejestracja oraz składanie zamówień

 • Aby zawrzeć Umowę należy dokonać niezbędnej rejestracji lub złożyć zamówienie bez rejestracji, jednorazowo podające takie same dane, jak w procesie rejestracyjnym.

 • Prawidłowa rejestracja jest możliwa po podaniu adresu poczty e-mail oraz hasła. Są to niezbędne dane dla ukończenia procesu rejestracyjnego.

 • Informacje podane podczas procesu rejestracji lub przy składaniu zamówienia muszą być prawdziwe.

 • Hasło musi odpowiadać wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. 2004.100.1024).

 • Zakończenie rejestracji następuje po kliknięciu przycisku „zarejestruj się”.

 • Zakończenie procesu rejestracji oznacza, że Właściciel jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w niezbędnym zakresie dla realizacji oraz rozliczania Zamówień.

 • Rejestracja odbywa się jednokrotnie. Jej zakończenie wiąże się z utworzeniem indywidualnego Konta Klienta. Adres poczty e-mail oraz hasło stanowią podstawę dostępu do Konta.

§ 4 Dane osobowe

11. Składając zamówienie, Klient zostaje powiadomiony o przetwarzaniu jego danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO.

12. Dodatkowe zasady dotyczące przechowywania i przetwarzania danych osobowych Klientów są określone w polityce prywatności zamieszczonej na stronie internetowej, a także w formie fizycznej w siedzibie Właściciela.

§ 5 Złożenie zamówienia

13. Złożenie Zamówienie możliwe jest:

 • przy pomocy rejestracji, utworzenia Konta lub bez wykonania obu tych czynności przy jednorazowym zamówieniu;

 • 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę przez 7 (słownie: siedem) dni w tygodniu;

14. Klient, aby złożyć zamówienie musi wykonać następujących czynności:

 • Dodać określony Towar do koszyka Sklepu.

 • Kliknąć przycisk „Zamawiam” we właściwej zakładce Sklepu, wprowadzając zamówienie do środka komunikacji elektronicznej, tak aby Właściciel mógł się z nim zapoznać.

15. Ceny Towarów podane są na stronie internetowej w walucie złoty polski (PLN) oraz w kwocie brutto, tj. z uwzględnionym podatkiem VAT.

16. Ceny poszczególnych Towarów nie zawierają wliczonych kosztów dostawy.

17. Informacje zawarte w Sklepie nie są ofertą w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, ale zaproszeniem do złożenia oferty w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

18. Klient, aby ukończyć proces składania zamówienia Towaru, jest zobowiązany do akceptacji Regulaminu, przy pomocy odhaczenia odpowiednich checkboxów.
19. Zawarcie umowy następuje:

 • w momencie otrzymania przez Właściciela potwierdzenia Zamówienia, które jest oświadczeniem woli Klienta w przedmiocie zawarcia Umowy oraz jednocześnie stanowi potwierdzenie przez Właściciela przyjęcia zamówienia do realizacji;

 • na zasadach określonych w Zamówieniu oraz w niniejszym Regulaminie.

 • gdy Klient zostaje poinformowany o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez przesłanie wiadomości e-mail na podany Adres.

20. W przypadku braku Towaru lub niemożności realizacji zamówienia z innej przyczyny, Klient otrzyma niezwłoczną informację o występujących trudnościach.

21. Po złożeniu zamówienia przez Klienta na podany Adres dostarczona zostaje informacja potwierdzająca i utrwalająca istotne postanowienia Umowy.

22. Dla Umów zawieranych z zagranicznymi Klientami prawem właściwym jest prawo polskie. Klient nie jest jednak pozbawiony ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

23. Właściciel realizuje umowę w następujący sposób:

 • wysyłka zamówieniowych Towarów odbywa się od poniedziałku do piątku; z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach do 08:00 do 15:00;

 • wpłata za Towar dokonywana jest przelewem na rachunek bankowych 82109021380000000147363046

 • wpłata za Towar powinna nastąpić w terminie 14. (słownie: czternastu) dni od dnia potwierdzenia zamówienia;

 • w przypadku braku wpłaty za zamówiony Towar właściciel może odstąpić od Umowy. Odstąpienie następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail do Zamawiającego.

24 . Towar powinien być dostarczony:

 • bez jakichkolwiek wad lub usterek;

 • w oryginalnym opakowaniu;

 • w miejsce, które wskaże Klient w Formularzu Zamówienia. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony termin dostawy lub niedostarczenie Towaru, które wynika z podania przez Klienta błędnego adresu dostawy.

25. Właściciel udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:

 • paczki pocztowej;

 • przesyłka kurierskiej DPD

Koszty zwrotu przesyłki, która nie została podjęta w terminie, obciążają Klienta.

26. Właściciel dostarcza towar wraz z fakturą VAT o ile Klient zażądał jej wystawienia.

§ 6 Anulowanie oraz rezygnacja z zamówień

27. Możliwość anulowania lub częściowe zmienienie zamówienia jest możliwe do momentu zaksięgowania płatności za Zamówienie. Klient powinien skontaktować się w tym celu z Właścicielem za pomocą e-mailu lub telefonu.

28. Anulowanie zamówienia musi być potwierdzone przez Właściciela za pomocą wiadomości e-mail.

§ 7 Odstąpienie od umowy

29. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 (słownie: czternaście) dni.

30. Termin do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu doręczenia przesyłki Klientowi.

31. Klient ma możliwość odstąpienia od umowy w następujący sposób:

 • przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres pocztowy FNK ul. 1-go Maja 30A, 45-355 Opole

 • skierowanie oświadczenia e-mail o odstąpieniu od umowy na adres info@fnkhemp.pl

 • formularza dostępnego na stronie internetowej fruitandkush.pl

Właściciel po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy poinformuje Klienta o jego odebraniu.

32. Klient traci możliwość odstąpienia od Umowy w przypadku gdy otworzy zapieczętowane opakowanie, a dalsze wykorzystanie Towaru będzie niemożliwe ze względów sanitarnych lub higienicznych jest niemożliwe.

§ 8 Zwrot towaru

33. W terminie 14. (słownie: czternastu) dni od dnia odstąpienia od umowy:

 • Klient jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego Towaru. Zwrot następuje na koszt Klienta, poprzez wysyłkę zwrotną na adres Właściciela. Towar musi być kompletny i nie może nosić śladów używania.

 • Właściciel ma obowiązek zwrócić płatność otrzymaną od Klienta, w tym koszt przesłania towaru. Właściciel nie pokrywa kosztów zwrotu towaru.

 • Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

34. Właściciel może zwlekać ze zwrotem płatności do momentu otrzymania Towaru lub przesłania przez Klienta potwierdzenia nadania za pomocą e-mail na adres info@fnkhemp.pl

35. Towar zwracany musi być kompletny, nie nosić śladów używania ponad ślady wynikające z użytkowania niezbędnego dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§ 9 Reklamacja towaru

36. Istnieje możliwość reklamacji towaru, w przypadku gdy Klient stwierdzi niezgodność z jego opisem widniejącym na zamówieniu. Reklamacja jest możliwa także w przypadku wad fabrycznych lub uszkodzeń, które powstały wskutek niewłaściwego transportu Towaru.

37. Reklamacji nie podlegają wady, które są efektem niedbałego, niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem używania Towaru.

38. Reklamacji można dokonać przy pomocy formularza reklamacyjnego, który jest zamieszczony na stronie fruitandkush.pl oraz przesłanie go do Właściciela. Klient w zgłoszeniu reklamacyjnym musi wskazać:

 • wady Towaru;

 • numer zamówienia;

 • rodzaj wadliwego Towaru.

Po odebraniu formularza reklamacyjnego Właściciel potwierdzi jego otrzymanie za pomocą wiadomości e-mail.

39. Właściciel może żądać dostarczenia reklamowanego Towaru, o czym poinformuje Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail.

40. Reklamacje są rozpatrywane terminie nie dłuższym niż 14 (słownie: czternaście) dni od chwili otrzymania formularza rejestracyjnego przez Właściciela lub otrzymania reklamowanego towaru.

41. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie, stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące.

§ 10 Promocje

42. Promocje zamieszczone w sklepie dzielą się na:

 • promocje produktowe (polegają na obniżeniu ceny danego Towaru);

 • promocje wartościowe (obniżenie ceny całego koszyka);

 • promocje pakietowe (obniżają cenę całego koszyka lub produktu w stosunku do ilości nabywanych produktów);

43. Poszczególne promocje nie łącza się ze sobą;
44. Szczegóły dotyczące każdorazowej promocji są opisane w szczegółowych zasadach poszczególnych promocji;

§ 11 Postanowienia końcowe i dane kontaktowe

45. Nazwy produktów w Sklepie mają zastosowanie identyfikacyjne i mogą być zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo Własności Przemysłowej.

46. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeks cywilny.

47. Właściciel dopuszcza czasowe zawieszenie funkcjonowania Sklepu z powodu konserwacji, przeglądu lub wymiany sprzętu. Istnieje również możliwość rozbudowy Sklepu.

48. Regulamin ma zastosowanie w odniesieniu do konsumentów.

49. Kontakt Klienta z Właścicielem jest możliwy od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy przy pomocy:

 • poczty e-mail pod adresem info@fnkhemp.pl

 • poczty wysyłkowej na adres: FNK ul. 1-go Maja 30A 45-355 Opole

 • telefonu, numer 511328259 (w godzinach od 12 do 17).