Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

§ 1 Zwrot towaru

 1. W terminie 14. (słownie: czternastu) dni od dnia odstąpienia od umowy:
  1. Klient jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego Towaru. Zwrot następuje na koszt Klienta, poprzez wysyłkę zwrotną na adres Właściciela. Towar musi być kompletny i nie może nosić śladów używania.
  2. Właściciel ma obowiązek zwrócić płatność otrzymaną od Klienta, w tym koszt przesłania towaru. Właściciel nie pokrywa kosztów zwrotu towaru.
  3. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
 2. Właściciel może zwlekać ze zwrotem płatności do momentu otrzymania Towaru lub przesłania przez Klienta potwierdzenia nadania za pomocą e-mail na adres info@fnkhemp.pl
 3. Towar zwracany musi być kompletny, nie nosić śladów używania ponad ślady wynikające z użytkowania niezbędnego dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§ 2 Reklamacja towaru

 1. Istnieje możliwość reklamacji towaru, w przypadku gdy Klient stwierdzi niezgodność z jego opisem widniejącym na zamówieniu. Reklamacja jest możliwa także w przypadku wad fabrycznych lub uszkodzeń, które powstały wskutek niewłaściwego transportu Towaru.
 2. Reklamacji nie podlegają wady, które są efektem niedbałego, niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem używania Towaru.
 3. Reklamacji można dokonać przy pomocy formularza reklamacyjnego, który jest zamieszczony na stronie www.gethemp.pl oraz przesłanie go do Właściciela. Klient w zgłoszeniu reklamacyjnym musi wskazać:
  1. wady Towaru;
  2. numer zamówienia;
  3. rodzaj wadliwego Towaru;

  Po odebraniu formularza reklamacyjnego Właściciel potwierdzi jego otrzymanie za pomocą wiadomości e-mail.

 4. Właściciel może żądać dostarczenia reklamowanego Towaru, o czym poinformuje Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 5. Reklamacje są rozpatrywane terminie nie dłuższym niż 14 (słownie: czternaście) dni od chwili otrzymania formularza rejestracyjnego przez Właściciela lub otrzymania reklamowanego towaru.
 6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie, stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące.